Quán Nhậu Bình Dân Cường Kòi - Show Info
Quán Nhậu Bình Dân Cường Kòi
I ordered here a Cá Lóc Hấp Bầu, which is a snakehead fish served with opo gourd. A popular Can Tho spot.
Category: Restaurants
Latitude: 10.048369158868349
Longitude: 105.78729718923569